Privatumo politika

 • I. BENDROS NUOSTATOS

  1.1. Ši Privatumo politika yra skirta užtikrinti, kad Įmonė vykdydama savo veiklą laikytųsi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

  1.2. Svetainės Privatumo politika numato pagrindines Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo Taisyklės naudojantis Svetainėje siūlomomis Paslaugomis. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Naudotojo Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

  1.3. Naudotojas gali atlikti Svetainėje pirkimo veiksmus prisiregistravęs prie elektroninės parduotuvės, taip pat neatlikęs registracijos.


  II. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS, TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI IR TIKSLAI

  2.1. Informaciją, kuri yra renkama apie Naudotojus, priklauso nuo jiems teikiamų paslaugų ir nuo to, kokią informaciją jie pateikia naudojantis Svetainės paslaugomis. Naudotojo asmens duomenys yra gaunami šiais būdais:

  2.1.1. pateikiami atliekant Svetainėje veiksmus (kontaktuojant su Svetainės personalu, perkant prekes ir kt.);

  2.1.2. generuojami automatiškai, kiek tai numato galiojantys teisės aktai (lankantis interneto svetainėje);

  2.1.3. gaunami iš trečiųjų asmenų ir/ar viešai prieinamų šaltinių, kiek tai numato galiojantys teisės aktai.

  2.2. Naudotojas gali atlikti pirkimo veiksmus prisiregistravęs prie Svetainės, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Naudotojo reikalaujama pateikti užsakymo įvykdymui reikalingus duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą.) Naudotojas yra atsakingas už pateiktų duomenų tikslumą.

  2.3. Įmonė renka ir tvarko Naudotojo asmens duomenis remiantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

  2.3.1. kai tvarkyti asmens duomenis Įmonę įpareigoja galiojantys teisės aktai;

  2.3.2. siekiant sudaryti ir/ar vykdant su Naudotoju sudarytą sutartį;

  2.3.3. Naudotojo sutikimu;

  2.3.4. dėl Įmonės teisėtų interesų, kai Naudotojo privatūs interesai nėra svarbesni.

  2.4. Įmonė tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

  2.4.1. Paslaugų teikimo, kliento mokumo įvertinimo ir kredito rizikos valdymo, pažeistų Įmonės teisių gynimo;

  2.4.2. tinkamam paslaugų teikimui, paslaugų kokybės užtikrinimui;

  2.4.3. tiesioginės rinkodaros.

  2.5. Įmonė gali perduoti Naudotojo asmens duomenis:

  2.5.1. duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia paslaugas ir tvarko Naudotojo asmens duomenis Įmonės, kaip duomenų valdytojo, vardu (pvz. IT paslaugų teikėjai, auditoriai, reklamos agentūros ir pan.);

  2.5.2. kitiems tretiesiems asmenims, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba kai tai yra būtina siekiant apsaugoti Įmonės teisėtus interesus (pvz. teismai, valdžios ir teisėsaugos institucijos ir pan.).


  III. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

  3.1. Naudotojas suteikia teisę Įmonei rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Įmonės dokumentuose.

  3.2. Įmonė saugo Naudotojų asmens duomenis tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Naudotojų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys teisės aktai įpareigoja Įmonę saugoti asmens duomenis šiuose teisės aktuose nustatytą terminą. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

  3.3. Įmonė vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, kad Naudotojo pateikiami Svetainėje Asmens duomenys bus apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo.

  3.4. Naudotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami Svetainėje, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Įmonę.

  IV. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

  4.1. Naudotojas, kurio Asmens duomenis tvarko Įmonė, turi šias teises:

  4.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;

  4.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

  4.1.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti tvarkymą, išskyrus kai Asmens duomenys reikalingi Įmonės veiklai užtikrinti;

  4.1.4. reikalauti nutraukti Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;

  4.1.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys.

  4.2. Visos nurodytos Asmens duomenų subjektų teisės bus įgyvendintos prieš tai nustačius ir patikrinus asmens, kuris kreipiasi, tapatybę.

  4.3. Įmonė gali nesudaryti Naudotojui sąlygų įgyvendinti aukščiau nurodytų asmens duomenų subjektų teisių, kai galiojančių teisės aktų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

  4.4. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Naudotojas turi pateikti Įmonei raštu vienu iš šių būdų: 4.4.1. įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą tiesiogiai adresu adresas Ruklos g. 14, LT-55198 Jonava;

  4.4.2. įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą tiesiogiai Įmonės parduotuvėje adresu Vasario 16-osios g. 1, 55169 Jonava; 4.4.3. išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu biuras@agrupe.lt .

  4.5. Įmonė, gavusi tokį Naudotojo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Naudotojui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Atsakymas į Naudotojo prašymą turi būti pateiktas raštu. V. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ 5.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės Svetainėje, pateiktos Naudotojui, lieka Įmonės nuosavybe ir yra apsaugotos autorinių teisių įstatymų ir sutarčių visame pasaulyje. Visos šios teisės yra apsaugotos Įmonės licencijų. 5.2. Naudotojas gali kaupti, spausdinti ar pateikti Svetainės turinį tik savo asmeniniam naudojimui. Naudotojas neturi teisių jokia forma publikuoti, manipuliuoti, platinti ar kitaip redaguoti pateikto Svetainės turinio, medžiagos komerciniams ar su asmeniniu naudojimu nesusijusiems tikslams.

  VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  6.1. Privatumo politika įsigalioja nuo datos, kurią Įmonės Generalinis Direktorius patvirtina šį dokumentą. Įmonė pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir keisti Privatumo politikos taisykles. Pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo Svetainėje.

   

  SLAPUKAI (COOKIES)

  Slapukai – mažos rinkmenos, kurios yra siunčiamos į vartotojo tinklo naršyklę, bei pirmą kartą apsilankius svetainėje patalpinamos naršančiųjų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Vėliau svetainėje slapukai naudojami, siekiant užtikrinti geriausią įmanomą tinklapio naudojimą vartotojui, kuomet identifikuojamas vartotojo kompiuteris bei palengvinama prieiga prie tinklapio ar jame esančios informacijos, taip kuo patogiau vartotojui pritaikant svetainės turinį.

   

  SLAPUKAI NAUDOJAMI ŠIAIS TIKSLAIS:

  • Siekiant užtikrinti sklandų svetainės naudojimą, veikimą bei naršymo proceso po svetainę palengvinimą.

  • Atpažinti svetainę lankiusį vartotoją bei išsaugoti informaciją apie pirkimo metu įdėtas prekes ar paslaugas į krepšelį bei įvestus duomenis, kad sekantį kartą vartotojui perkant nebereikėtų pakartotinai įvedinėti savo duomenų iš naujo (jei perkama naudojantis tuo pačiu kompiuteriu ar kitu įrenginiu kaip ir pirmąjį kartą).

  • Vartotojo lankymosi svetainėje trukmės, dažnumo stebėjimui bei statistinės informacijos rinkimui, siekiant geriau suprasti vartotojo naršymo elgseną tinklalapyje bei tikslinės rinkodaros orientavimui.

   

  SVETAINĖJE NAUDOJAMI ŠIE SLAPUKAI:

   

  TINKLALAPIO NAUDOJAMI SLAPUKAI

  Slapuko pavadinimas

  Slapuko paskirtis

  Gyvavimo trukmė

  hl

  Skirtas vartotojo svetainės kalbos pasirinkimo išsaugojimui.

  1 metai

  PHPSESSID

  Skirtas svetainės funkcionalumo vientisumo užtrikrinimui.

  Pasibaigus naršymo sesijai

  session

  Skirtas sesijos metu suteikti galimybę vartotojui greičiau naršyti puslapyje.

  2 val nuo įdiegimo/atnaujinimo

  user_id

  Skirtas vartotojo identifikavimui.

  100 dienų

  cookieconsent_status

  Skirtas išsaugoti vartotojo sutikimą su slapukų naudojimu.

  1 metai

  attr_filter_clear_all

  Skirtas sesijos metu tinkamo prekių filtravimo veikimo užtikrinimui.

  Pasibaigus naršymo sesijai

  GOOGLE SLAPUKAI

  AID, S, DSID, TAID

  Google slapukai, skirti reklamos tikslams.

  2 mėn.

  FACEBOOK SLAPUKAI

  _js_reg_fb_ref

  Facebook slapukas, skirtas reklamos tikslams.

  Iki seanso pabaigos

  datr

  Facebook slapukas, skirtas naudotojo identifikavimui.

  2 metai

  Fr, sb

  Facebook slapukas, leidžiantis Facebook socialiniui tinklui rodyti reklamą.

  3 mėn.

  locale

  Facebook slapukas, saugantis informaciją apie vartotojo kalbos pasirinkimą Facebook paslaugoje.

  7 dienos

  reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref

  Facebook slapukas, saugantis informaciją, apie tai, koks paskutinis tinklapis buvo atidarytas vartotojo, kuris naudojosi Facebook paslauga.

  Iki naršyklės uždarymo

  wd

  Facebook slapukas, kuris reguliuoja Facebook puslapio dydį vartotojo ekrane.

  Iki seanso pabaigos

  Slapukų (cookies) politika paskutinį kartą peržiūrėta 2018-08-03

   

  SLAPUKŲ IŠJUNGIMAS

  Vartotojas bet kada gali ištrinti arba užblokuoti dalį ar visus įrašytus slapukus savo kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose, pakeisdamas savo naudojamos naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie slapukų ištrynimą ar užblokavimą galima rasti naudojamos naršyklės gamintojo svetainėje. Atkreipiame dėmesį, kad atlikus šiuos veiksmus, kai kurios svetainės funkcijos gali dalinai arba visiškai nebeveikti bei būti neprieinamos.

  Svetainėje gali būti naudojami trečiųjų šalių (partnerių, statistikos rinkimo sistemų, bendravimo sistemų ir pan.) įskiepiai, kurie taip pat naudoja slapukus savo tinkamo funkcionalumo užtikrinimui. Pabrėžiame, kad svetainės valdytojas nekontroliuoja, negali būti ir nėra atsakingas už trečiųjų šalių naudojamus slapukus, turinį bei šių tinklapių taikomą privatumo apsaugą, su kuria kiekvienu atveju rekomenduojame susipažinti individualiai.