Elektroninės prekybos taisyklės


 • II. BENDROSIOS TAISYKLĖS

  2.1. Įmonė yra elektroninės parduotuvės esančios Svetainėje savininkas ir valdytojas. Šis dokumentas apibrėžia Naudotojo ryšį su Svetaine. Įmonės ir Naudotojo prieigos, teisės, Svetainėje esančios informacijos ir paslaugų naudojimas (toliau – paslaugos) yra Taisyklių subjektas. Naudodamasis paslaugomis, Naudotojas besąlygiškai sutinka su Įmonės Svetainės pirkimo ir pardavimo sąlygomis ir taisyklėmis. Lankydamas Svetainę Naudotojas turi savo nuožiūra ir savarankiškai susipažinti su Taisyklių pakeitimais.
  2.2. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles keisti, papildyti, taisyti. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus Svetainėje. Su galiojančia Taisyklių versija Naudotojai turi galimybę susipažinti Svetainėje.
  2.3. Įmonė vykdydama elektroninę prekybą ir teikdama kitas paslaugas vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais teisės aktais, nustatančiais asmens duomenų tvarkymą.


  III. PRIVATUMO POLITIKA
  3.1. Pagrindinis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine. Privatumo politika yra Taisyklių sudėtinė dalis.


  IV. NAUDOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
  4.1. Naudotojas turi teisę pirkti prekes ar paslaugas Svetainėje esančioje elektroninėje parduotuvėje, šiose taisyklėse nustatyta tvarka, taip pat teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  4.2. Naudojas turi teisę atgauti pinigus už prekes, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta tvarka.
  4.3. Naudotojas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  4.4. Naudotojas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  4.5. Svetainės elektroninės parduotuvės Naudotojai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir Įmonės Privatumo politika, taip pat laikytis jų bei kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  4.6. Naudotojas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų. Atsakomybė už pasekmes, kilusias dėl netinkamai saugotų prisijungimo duomenų, tenka Naudotojui.
  4.7. Elektroninės parduotuvės Naudotojai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir Įmonės Privatumo politika, taip pat laikytis jų bei kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.


  V. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

  5.1. Įmonė turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą ar jų dalį, taip pat keisti Svetainėje esančių elementų išdėstymą.
  5.2. Įmonė turi teisę sustabdyti arba nutraukti Svetainės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Naudotojų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.
  5.3. Įmonė turi teisę anuliuoti Naudotojo užsakymą šiose Taisyklėse numatytomis sąlygomis ir tvarka.
  5.4. Įmonė, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Naudotoju užsakyme nurodytais kontaktais.
  5.5. Įmonė gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir išankstiniu Naudotojų sutikimu juos apie šias akcijas informuoti, siunčiant informaciją Naudotojų nurodytais kontaktais. Įmonė taip pat turi teisę bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti rinkodaros akcijų sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti akcijas.
  5.6. Įmonė turi ir kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  5.7. Įmonė įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis Svetainės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos Svetainėje numatytos sąlygos.
  5.8. Įmonė įsipareigoja Naudotojui pristatyti įsigytas prekes, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
  5.9. Įmonė įsipareigoja gerbti Naudotojo privatumo teises t.y. Naudotojo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  5.10. Taisyklių numatytomis sąlygomis Įmonė įsipareigoja pateikti Naudotojo užsakytas ir priimti Naudotojo grąžinamas prekes.
  5.11. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Įmonė negali pristatyti Naudotojui Svetainėje įsigytos prekės, Įmonė įsipareigoja Naudotojui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Naudotojui atsisakius priimti analogišką arba panašią siūlomą prekę, Įmonė įsipareigoja per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Naudotojo atsisakymo gavimo, grąžinti Naudotojui jo sumokėtus pinigus, jei buvo atliktas išankstinis mokėjimas, o jei mokėjimas nebuvo atliktas – anuliuoti užsakymą.
  5.12. Naudotojui grąžinant prekes, Įmonė įsipareigoja grąžinti šio sumokėtus pinigus per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo prekių grąžinimo Įmonei dienos.


  VI. PREKIŲ UŽSAKYMAS, SUTARTIES SUDARYMAS

  6.1. Svetainėje gali apsipirkti registruoti ir neregistruoti vartotojai.
  6.2. Pirkimo - pardavimo teisiniai santykiai tarp Įmonės ir Naudotojo atsiranda ir pirkimo - pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp jų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Naudotojas, Svetainės elektroninėje parduotuvėje išsirinkęs perkamą prekę, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra užsakymo patvirtinimas.
  6.3. Prieš atlikdamas pirkimą Naudotojas privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis, pateiktomis Svetainėje.
  6.4. Atlikus užsakymą, išsiunčiamas užsakymo gavimo patvirtinimo laiškas, kuris tik patvirtina užsakymo gavimą, tačiau nėra užsakymo vykdymo patvirtinimas. Naudotojas, gavęs užsakymo patvirtinimą privalo patikrinti užsakymo turinį ir įsitikinti, kad užsakymas atitinka jo lūkesčius.
  6.5. Naudotojui neatšaukus, nepakeitus užsakymo, išsiunčiamas laiškas, patvirtinantis prekių Naudotojui išsiuntimą.
  6.6. Visų užsakymų patvirtinimas vyksta atsižvelgiant į prekių prieinamumą.
  6.7. Pateikdamas užsakymą Naudotojas patvirtina, kad visa pateikta informacija, bei užsakymo detalės yra tikros ir tikslios.
  6.8. Naudotojų užsakymai registruojami ir saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) metus Svetainės duomenų bazėje, terminą skaičiuojant nuo paskutinių pirkimo - pardavimo santykių pabaigos. Tuo atveju, jei Įmonė laiko, kad yra būtina, Naudotojų užsakymai ar netgi pavienio Naudotojo konkretus užsakymas Svetainės duomenų bazėje gali būti saugomas ir ilgiau, jei tai būtina Įmonės buhalterinei apskaitai vesti ir/arba įgyvendinti kitus Įmonės teisėtus tikslus, susijusius su Įmonės vykdoma veikla.


  VII. PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS
  7.1. Naudotojas turi teisę prekes atsiimti pats arba per nurodytą atstovą atvykus į Įmonės parduotuvę arba pasirinkti prekių pristatymo paslaugą, pasirinkus pastarąjį variantą, Naudotojas įsipareigoja Įmonei pateikti tikslų prekių pristatymo adresą. Atsiimdamas prekes atstovas Įmonės parduotuvėje privalo pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą ir Naudotojo jam suteiktą įgaliojimą.
  7.2. Pristatymo laikas gali kisti atsižvelgiant į produkto prieinamumą pirkimo laikotarpiu ir siuntų tarnybos vėlavimą, bei dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Įmonė nėra atsakinga.
  7.3. Įmonė atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Naudotojui nepateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl nuo Naudotojo priklausančių aplinkybių.
  7.4. Naudotojas, atsiimdamas arba gavęs prekes nurodytu adresu, privalo patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Naudotojui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, o prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra.
  7.5. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Naudotojas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Įmonės atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą.
  7.6. Naudotojui neatlikus nurodytų aukščiau veiksmų, Įmonė atleidžiama nuo atsakomybės prieš Naudotoją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
  7.7. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Įmonė neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma, kvapas ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos, spalvos, dėl Naudotojo įsivaizdavimo, naudojamo monitoriaus ypatybių, subjektyvaus vertinimo.
  7.8. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Naudotojui nuo to momento, kai prekė perduota Naudotojui.


  VIII. PREKIŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA

  8.1. Prekių kainos yra nurodomos Įmonės elektroninėj prekybos Svetainėje.
  8.2. Prekių kaina po to, kai Įmonė patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Įmonės nepriklausančių objektyvių priežasčių.
  8.3. Pateikus užsakymą, Naudotojas yra nukreipiamas apmokėjimo puslapį (Paysera), kur įvykdomas apmokėjimas.


  IX. UŽSAKYMŲ ANULIAVIMAS

  9.1. Įmonė pasilieka teisę atsisakyti bet kurio Naudotojo užsakymo.
  9.2. Jei anuliuojamas priimtas užsakymas, Naudotojas informuojamas Įmonės elektroniniu paštu. Tą atlieka Svetainės administratorius.
  9.3. Naudotojui atšaukus užsakymą dėl pastebėtų klaidų, po apmokėjimo už prekę (-es), Įmonė grąžina visą apmokėjimą, į kurį gali būti įtraukti pristatymo ir kiti papildomi mokesčiai. Pinigų grąžinimas įvykdomas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo užsakymo atšaukimo.
  9.4. Įmonė, savo iniciatyva, nustačiusi bet kokį klaidingą užsakymą, ar netinkamą prekės pasirinkimą, apie tai informuoja Naudotoją. Tokiu atveju Naudotojui gali būti suteikta galimybė dar kartą patvirtinti užsakymą pagal teisingą kainą arba užsakymą atšaukti.
  9.5. Įmonei nustačius klaidingą užsakymą, ar pastebėjus kitas užsakymo vykdymo klaidas, bet negalint susisiekti su Naudotoju, bus laikoma, kad užsakymas atšauktas. Tokiu atveju tai nebus laikoma netinkamu užsakymo vykdymu dėl Įmonės kaltės.


  X. PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KEITIMAS
  10.1. Svetainėje įsigytos prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis "Mažmeninės prekybos taisyklėmis".
  10.2. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę (-es), Naudotojas apie tai Įmonei turi pranešti raštu (el.paštu) bei užpildyti prekių gražinimo prašymą. Jei Naudotojas, įsigydamas prekę, pasinaudojo galimybe atsiimti prekę Įmonės parduotuvėje, jis gali pats pristatyti grąžinamą prekę/prekes į parduotuvę tos parduotuvės darbo valandomis.
  10.3. Teise grąžinti kokybišką ir nenaudotą prekę Naudotojas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Įmonę.
  10.4. Grąžinant prekes laikomasi šių sąlygų:
  10.4.1. Naudotojo pranešimas Įmonei apie prekės grąžinimą yra pateikiamas nepraleidus prekės grąžinimui numatytų terminų;
  10.4.2. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  10.4.3. prekė turi būti Naudotojo nesugadinta;
  10.4.4. prekė turi būti nenaudota (nebandyta), nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  10.4.5. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Naudotojo gauta;
  10.4.6. visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos kartu su grąžinamomis prekėmis.
  10.4.7. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą;
  10.4.8. prekės įsigijimo ir grąžinimo kaštai tenka Naudotojui, išskyrus atvejus kai grąžinama nekokybiška prekė – tokiu atveju prekės grąžinimo kaštai tenka Įmonei;
  10.4.9. pinigai už grąžintas prekes grąžinami į Naudotojo nurodytą banko sąskaitą.
  10.5. Jei Naudotojas Svetainėje įsigijo prekių rinkinį Įmonės sukomplektuotą kaip vieną prekę, jis privalo grąžinti Įmonei visą prekių rinkinį, t.y. Naudotojas pasinaudoja prekių grąžinimui numatytomis teisėmis tik visų rinkinyje esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, jei Naudotojui siekiant grąžinti prekę nėra tenkinama bent viena aukščiau nurodyta sąlyga, Įmonė turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių rinkinį.
  10.6. Įmonė turi teisę atsisakyti priimti Naudotojo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.
  10.7. Jei Naudotojas tinkamai pasinaudojo prekių grąžinimo teise, pinigai jam grąžinami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Įmonė gavo Naudotojo pranešimą, o jei Naudotojas negrąžina Įmonei prekės, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Įmonei dienos.
  10.8. Įmonė turi teisę negrąžinti Naudotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Įmonei ir nepatikrintos.
  10.9. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Naudotojas su Įmonė privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.


  XI. RINKODARA IR INFORMACIJA

  11.1. Įmonė savo nuožiūra gali inicijuoti Svetainėje įvairias akcijas. Įmonė turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.
  11.2. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
  11.3. Naudotojas visus pranešimus ir klausimus siunčia Svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu. Įmonė neatsako jei Naudotojas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.


  XII. ATSAKOMYBĖ

  12.1. Naudotojas yra visiškai atsakingas už Įmonei pateiktų duomenų teisingumą. Jei Naudotojas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Įmonė neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Naudotojo patirtų nuostolių atlyginimo.
  12.2. Naudotojas visiškai atsakingas už savo veiksmus atliktus Svetainėje.
  12.3. Naudotojas atsako už savo duomenų patekimą tretiesiems asmenims. Tuo atveju, jei trečiasis asmuo naudodamas Naudotojo duomenis atlieka veiksmus Svetainėje (pavyzdžiui, pateikia užsakymą), Įmonė tokį asmenį laiko Naudotoju.
  12.4. Įmonė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostoliai atsiranda Naudotojui neatsižvelgus į Įmonės rekomendacijas ir nesusipažinus su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė Naudotojui buvo suteikta.
  12.5. Jei Įmonei numatyta teisė ar pareiga pateikti Naudotojui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Naudotojui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Įmonei atsako pats Naudotojas.
  12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.


  XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  13.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
  13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka kompetentingame teisme Jonavoje.